TAULA DE VALORACIONS PER A L’ADMISSIÓ


SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT. TAULA DE VALORACIONS PER A L’ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT:
SOLICITUDES DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO. TABLA DE VALORACIONES PARA LA ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO:

1. Títol previ d'accés (entre 0 i 2 punts), en funcions dels Següents Criteris:
a) Des dels següents màsters de la UB (2 punts): Creació artística: Realismes i Entorns i Creació Artística Contemporània
b) Altres màsters afins, valorant entre 0 i 2 punts l'especificitat dels estudis del candidat i la seva adequació amb les línies de recerca del programa.
1. Título previo de acceso (entre 0 y 2 puntos), en funciones de los Siguientes Criterios:
a) Desde los siguientes másteres de la UB (2 puntos): Creación Artística: Realismos y Entornos y Creación Artística Contemporánea
b) Otros másteres afines, valorando entre 0 y 2 puntos la especificidad de los estudios del candidato y su adecuación con las líneas de investigación del programa.
2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que dóna accés (fins a 4 punts, en funció de la nota mitjana). Es valorarà la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'aplicaran correctors per a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.
2. Expediente académico de grado o licenciatura que de acceso (hasta 4 puntos, en función de la nota media). Se valorará la nota media en la escala de 0 a 4 dividida por 2, o entre 0 y 10 dividida por 5. Se aplicarán correctores para las calificaciones procedentes del extranjero de acuerdo con el programa ANECA.
3. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, en funció de la nota mitjana). Es valorarà la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'aplicaran correctors per a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.
3. Expediente académico de máster (hasta 4 puntos, en función de la nota media). Se valorará la nota media en la escala de 0 a 4 dividida por 2, o entre 0 y 10 dividida por 5. Se aplicarán correctores para las calificaciones procedentes del extranjero de acuerdo con el programa *ANECA.
4. Carta d'intencions, proposta d'investigació i / o cartes de recomanació (fins a 5 punts).
4. Carta de intenciones, propuesta de investigación y / o cartas de recomendación (hasta 5 puntos).
5. Obra de creació pròpia, obra artística singular, exposicions i obra pública (fins a 6 punts). Quan sigui procedent, s'ha d'aportar documentació gràfica de l'obra experimental del/la candidat/a. El format d'aquesta documentació s'ha de presentar imprès, en format DIN A-4 i enquadernat amb espiral, degudament referenciat amb el nom del/la candidat/a.
5. Obra de creación propia, obra artística singular, exposiciones y obra pública (hasta 6 puntos). Cuando sea procedente, se tiene que aportar documentación gráfica de la obra experimental del/la candidato/a. El formato de esta documentación tiene que presentarse impreso, en formato DIN A-4 y encuadernado con espiral, debidamente referenciado con el nombre del/la candidato/a
6. Currículum vitae (fins a 6 punts), valorant:
6. Currículum vitae (hasta 6 puntos), valorando:

a) Experiència investigadora prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i pràctiques del Doctorat (fins a 2 punt).
b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i pràctiques del programa de doctorat (fins a 2 punt).
c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat com exposicions, activitats artístiques, activitats en relació a la gestió de la cultura i el patrimoni, treball de camp, etc. (fins a 1 punt)
d) Haver tingut beques competitives (no per mobilitat o beques generals) per a la realització del màster (fins a 1 punt)
a) Experiencia investigadora previa en cualquier de los ámbitos a los cuales se orientan las enseñanzas teóricas y prácticas del Doctorado (hasta 2 punto).
b) Experiencia laboral previa en cualquier de los ámbitos a los cuales se orientan las enseñanzas teóricas y prácticas del programa de doctorado (hasta 2 punto).
C) Publicaciones previas, asistencia a congresos u otras actividades relacionadas con el programa de doctorado como exposiciones, actividades artísticas, actividades en relación a la gestión de la cultura y el patrimonio, trabajo de campo, etc. (hasta 1 punto)
d) Haber tenido becas competitivas (no por movilidad o becas generales) para la realización del máster (hasta 1 punto)
7. Existència d'una beca de doctorat prèvia (3 punts) o haver sol·licitat en el moment de l'admissió (1 punt). Es consideraran com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé beques competitives d'altres països.
7. Existencia de una beca de doctorado previa (3 puntos) o haber sido solicitada en el momento de la admisión (1 punto). Se considerarán como tales las becas equivalentes a FI o FPU, o bien becas competitivas de otros países.
8. Altres mèrits acadèmics (estades a l'estranger, nivell d'idiomes com anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 1 punt).
8. Otros méritos académicos (estancias en el extranjero, nivel de idiomas como inglés, francés, portugués, italiano o alemán (hasta 1 punto).
Total puntuació màxima: 31 punts
Total puntuación máxima: 31 puntos