SEGUIMENT ANUAL DEL PLA DE RECERCA

(copiar el següent text i enganxar en format word)
(copiar i pegar el texto adjunto en formato word)
INFORME DE SEGUIMENT ANUAL
DEL PLA DE RECERCA

Doctorand/a:

DNI:

e-mail:

Títol de la tesi:

Director/a:

Director/a:

Tutor/a:

Línia de recerca:

Any d’inscripció:

Data i Signatura del Doctorand/da:

Barcelona, ................de....................de.....
Registre entrada:1-AVENÇOS PRODUÏTS EN EL PLA DE RECERCA
(Extensió aproximada 2000 paraules):
2-ACTIVITATS DE RECERCA

3-ALTRES