REQUISITS GENERALS D'ADMISSIÓ


REQUISITS D'ACCÉS:
1. Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat s'haurà de posseir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitaris.
2. Així mateix, podrà accedir a un programa oficial de doctorat qui es trobi en algun d'aquests supòsits:
a. Posseir un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habiliti per accedir a un màster d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de màster.
b. Posseir un títol oficial espanyol de graduat, la durada del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, excepte si en el seu pla d'estudis del títol de grau s'inclouen crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
c. Els titulats que, després d'obtenir una plaça en formació en la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
d. Posseir un títol expedit per sistemes educatius estrangers, sense necessitat d'homologar, després que la Universitat hagi comprovat que acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol a accedir a ensenyaments de doctorat.
i. Posseir un altre títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
f. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que hagin obtingut la suficiència investigadora d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.


REQUISITOS DE ACCESO:
1. Con carácter general, para acceder a un programa oficial de doctorado se deberá poseer un título oficial español de grado, o equivalente, y uno de máster universitario y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de los estudios de grado y máster universitarios.
2. Asimismo, podrá acceder a un programa oficial de doctorado quien se encuentre en alguno de estos supuestos:
a. Poseer un título universitario oficial español, o de otro país integrante del EEES, que habilite para acceder a un máster de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los cuales, por lo menos 60, deberán ser de máster.
b. Poseer un título oficial español de graduado, cuya duración, de conformidad con las normas de derecho comunitario, sea por lo menos de 300 créditos ECTS. Estos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación, excepto si en su plan de estudios del título de grado se incluyen créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de máster.
c. Los titulados que, tras obtener una plaza en formación en la prueba correspondiente de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva por lo menos dos años de formación de un programa para obtener el título oficial de alguna de las especialidades en ciencias de la salud.
d. Poseer un título expedido por sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de homologar, después de que la Universidad haya comprobado que acredita un nivel de formación equivalente al del título oficial español de máster universitario y que faculta en el país expedidor del título a acceder a enseñanzas de doctorado.
e. Poseer otro título español de doctor obtenido de acuerdo con ordenaciones universitarias anteriores.
f. Los licenciados, arquitectos o ingenieros que hayan obtenido la suficiencia investigadora de acuerdo con lo que se dispone en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o de acuerdo con lo que se establece en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.