REQUISITS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ

REQUISITS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ I ADMISSIÓ DELS CANDIDATS
En la contrastada experiència acumulada des de l'origen del Programa, considerem que el principal volum dels doctorands procedirà dels estudis superiors de Belles Arts, als quals cal afegir els següents Graus o titulats superiors en:
-Arquitectura
-Humanitats
-Ciències de la Informació
-Comunicació Audiovisual
-Enginyeries
-Psicologia i altres graus (vinculats, per exemple, a les ciències mèdiques i experimentals)
Les vies i requisits d'accés que se seguiran són els establerts en el RD 99/2011 i la normativa aprovada per la Universitat de Barcelona, ja referida.
Quant al procés de selecció i admissió propis del Programa de doctorat La Realitat assetjada: Concepte, procés i experimentació artística, i tenint en compte les línies traçades pel Reial decret 99/2011 de 28 de gener pel qual es regulen els programes de doctorat, tindran preferència aquells estudiants que hagin cursat un màster o postgrau universitari en algun dels àmbits de coneixement esmentats a l'apartat anterior (Requisits d'accés propis). Serveixi, a títol d'exemple, el Màster Oficial Creació Artística: Realismes i Entorns i el Màster Oficial Creació artística contemporània, així com el Diploma d'Estudis Avançats obtingut en el marc del Doctorat en La Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius de la UB o altres vinculats a la creació o producció artística, així com aquells estudis de grau o postgrau que indirectament l'abordin, tant des de la Ciència com des de les Humanitats.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS
En la contrastada experiencia acumulada desde el origen del Programa, consideramos que el principal volumen de los doctorandos procederá de los estudios superiores de Bellas Artes, a los que hay que añadir los siguientes Grados o titulados superiores en:
-Arquitectura
-Humanidades
-Ciencias de la Información
-Comunicación Audiovisual
-Ingenierías
-Psicología y otros grados (vinculados, por ejemplo, a las ciencias médicas y experimentales)
Las vías y requisitos de acceso que se seguirán son los establecidos en el RD 99/2011 y la normativa aprobada por la Universidad de Barcelona, ya referida.
En cuanto al proceso de selección y admisión propios del Programa de doctorado La Realidad asediada: Concepto, proceso y experimentación artística, y teniendo en cuenta las líneas trazadas por el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan los programas de doctorado, tendrán preferencia aquellos estudiantes que hayan cursado un máster o postgrado universitario en alguno de los ámbitos de conocimiento mencionados en el apartado anterior (Requisitos de acceso propios). Sirva, a título de ejemplo, el Máster Oficial Creación Artística: Realismos y Entornos y el Máster Oficial Creación artística contemporánea, así como el Diploma de Estudios Avanzados obtenido en el marco del Doctorado en La Realidad Asediada: Posicionamientos Creativos de la UB u otros vinculados a la creación o producción artística, así como aquellos estudios de grado o postgrado que indirectamente la aborden, tanto desde la Ciencia como desde las Humanidades.