CALENDARI CURS 2016-2017

Calendari aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa
Calendario aprobado por la Comisión Académica del Programa

Acte / Acto:
Data / Fecha:
Tràmit / Trámite:
NOUS ESTUDIANTS
CURS 2017-2018
----
NUEVOS ESTUDIANTES, CURSO 2017-2018


Preinscripció i sol·licitud d’admissió al Programa de Doctorat  (3)
----
Preinscripción y solicitud de admisión al Programa de Doctorado  (3)
Entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2017
----
Entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2017
La sol·licitud s’ha de lliurar segons model aprovat per la Comissió Acadèmica, en suport electrònic a l’adreça doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com i en suport paper format DIN A-4, enquadernat amb espiral a la Secretaria de Doctorat de la Facultat de Belles Arts
Aquests documents resten dipositats al Programa i no es retornen.
Aquells sol·licitants que ho considerin oportú poden proposar tant la Línia de Recerca, com el/s Director/s que considerin més adients a la seva trajectòria.
----
La solicitud debe entregarse según modelo aprobado por la Comisión Académica, en soporte electrónico a la dirección doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com y en soporte papel formato DIN A-4, encuadernado espiral en la  Secretaria de Doctorado de la Facultad de Bellas Artes
Dichos documentos restan depositados en el Programa y no se devuelven.
Aquellos solicitantes que lo consideren oportuno pueden proponer tanto la Línea de Investigación, como los Directores que consideren más adecuados a su investigación.
Preinscripció i sol·licitud d’admissió al Programa de doctorat amb estudis previs estrangers (3)
----
Preinscripción y solicitud de admisión al Programa de Doctorado con estudios previos extranjeros (3)

Data màxima 15 de maig de 2017
----
Fecha máxima 15 de mayo de 2017
La sol·licitud s’ha de lliurar segons model aprovat per la Comissió Acadèmica, en format en suport electrònic a l’adreça doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com i en suport paper format DIN A-4, enquadernat amb espiral a la secretaria de Doctorat de la Facultat de Belles Arts
Aquests documents resten dipositats al Programa i no es retornen.
Aquells sol·licitants que ho considerin oportú poden proposar tant la Línia de Recerca, com el/s Director/s que considerin més adients a la seva trajectòria.
----
La solicitud debe entregarse según modelo aprobado por la Comisión Académica, en soporte electrónico a la dirección doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com y en soporte papel formato DIN A-4, encuadernado espiral en la  Secretaria de Doctorado de la Facultad de Bellas Artes
Dichos documentos restan depositados en el Programa y no se devuelven.
Aquellos solicitantes que lo consideren oportuno pueden proponer tanto la Línea de Investigación, como los Directores que consideren más adecuados a su investigación.
Resolució admissions al programa curs 2017-2018
----
Resolución de las admisiones del curso 2017-2018
Termini màxim: 1 de juliol de 2017
----
Fecha màxima: 1 de julio de 2017

Primer període de matrícula del curs 2017-2018
----
Primer periodo de matrícula del curso 2017-2018
Del 15 setembre al 30 d'octubre
----
Del 15 setiembre al 30 de octubre

MATRICULA EXTRAORDINARIA
CURS 2016-2017
----
MATRICULA EXTRAORDINARIA CURSO 2016-2017


Termini extraordinari per preinscripció i sol·licitud d’admissió al Programa de doctorat curs 2016-2017  (3)
----
Plazo extraordinario de preinscripción y solicitud de admisión al Programa de Doctorado curso 2016-2017  (3)
Entre l’1 de gener i el 3 de març de 2017
---
Entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2017
La sol·licitud s’ha de lliurar segons model aprovat per la Comissió Acadèmica, en format en suport electrònic al correu doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com i en suport paper format DIN A-4, enquadernat amb espiral a la secretaria de Doctorat de la Facultat de Belles Arts
Aquests documents resten dipositats al Programa i no es retornen.
Adreçat especialment a alumnes que vulguin demanar beques  F.I., F.P.U. i A.P.I.F.
(només candidats de nou accés)
Aquells sol·licitants que ho considerin oportú poden proposar tant la Línia de Recerca, com el/s Director/s que considerin més adients a la seva trajectòria.
----
La solicitud debe entregarse según modelo aprobado por la Comisión Académica, en soporte electrónico a la dirección doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com y en soporte papel formato DIN A-4, encuadernado espiral en la  Secretaria de Doctorado de la Facultad de Bellas Artes
Dichos documentos restan depositados en el Programa y no se devuelven.
Dirigido especialmente a alumnos que quieran solicitar becas F.P.U., F.I. y A.P.I.F. (únicamente candidatos de nuevo acceso).
Aquellos solicitantes que lo consideren oportuno pueden proponer tato la Línea de Investigación, como los Directores que consideren más adecuados a su investigación.

Resolució admissions al programa curs 2016-2017
----
Resolución de las admisiones del curso 2016-2017
Termini màxim: 1 de març de 2017
----
Fecha máxima: 1 de marzo de 2017

Termini extraordinari de matrícula curs 2016-2017
----
Plazo extraordinario de matrícula del curso 2016-2017
Del 17 de febrer al 17 de març de 2017
----
Del 17 de febrero al 17 de marzo de 2017
Adreçat especialment a alumnes que vulguin demanar beques  F.I., F.P.U. i A.P.I.F.
(només candidats de nou accés)
----
Dirigido especialmente a alumnos que quieran solicitar becas F.P.U., F.I. y A.P.I.F. (únicamente candidatos de nuevo acceso).

SEGUIMENT ANUAL PLA DE RECERCA
----
SEGUIMIENTO ANUAL PLAN DE INVESTIGACIÓN


Seguiment  anual Pla de Recerca (2)
----
Seguimiento  anual Plan de Investigación (2)
Data màxima 15 de juny de 2017.
----
Fecha máxima 15 de junio de 2017
L’informe preceptiu (segons model aprovat per la Comissió Acadèmica) s’ha de lliurar en suport electrònic a l’adreça doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com i en suport paper format DIN A-4, enquadernat amb espiral a la secretaria de Doctorat de la Facultat de Belles Arts
Prèviament el doctorand/a lliurarà al seu director/a i Tutor/a una còpia en suport electrònic del mateix per tal de poder fer-ne les observacions oportunes i si s’escau informar favorablement del mateix.
Aquests informen restes dipositats al Programa i no es retornen.
----
La solicitud debe entregarse según modelo aprobado por la Comisión Académica, en soporte electrónico a la dirección doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com y en soporte papel formato DIN A-4, encuadernado espiral en la  Secretaria de Doctorado de la Facultad de Bellas Artes.
Previamente el Doctorando/a entregará a su Director/a y Tutor/a una copia en soporte electrónico del mismo para poder realizar las observaciones oportunas y si así corresponde informar favorablemente del mismo.
Dichos documentos restan depositados en el Programa y no se devuelven.
Resolució sol·licituds seguiment anual Pla de Recerca
----
Resolución seguimiento  anual Plan de Investigación
Data màxima 15 de juliol de 2017
----
Fecha máxima 15 de julio de 2017
Informe justificat adreçat al doctorand en suport electrònic
----
Informe justificado dirigido al doctorando/a en soporte electrónico
Presentació d’esmenes al seguiment anual Pla de Recerca
----
Presentación de enmiendas al seguimiento Anual del Plan de Investigación
Data màxima 15 de setembre de 2017
----
Fecha máxima 15 de setiembre de 2017
Presentació de Nou Pla de Recerca segons model previst
----
Presentación de Nuevo Plan de Investigación según modelo previsto.
PLA DE RECERCA
----
PLAN DE INVESTIGACIÓN


Presentació Pla de Recerca (1)
Alumnes curs 2016-2017

Presentación del Plan de Investigación (1)
Alumnos curso 2016-2017


Data màxima 15 de juny de 2017
----
Fecha máxima 15 de junio de 2017
L’informe preceptiu (segons model aprovat per la Comissió Acadèmica) s’ha de lliurar en suport electrònic a l’adreça doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com i en suport paper format DIN A-4, enquadernat amb espiral a la secretaria de Doctorat de la Facultat de Belles Arts
Prèviament el doctorand/a lliurarà al seu director/a i Tutor/a una còpia del mateix per tal de poder fer les observacions oportunes i si s’escau informar favorablement del mateix.
Aquests informes resten dipositats al Programa i no es retornen.
Si es considerà oportú, es podrà acompanyar de documentació complementària.
----
El informe preceptivo debe entregarse según modelo aprobado por la Comisión Académica, en soporte electrónico a la dirección doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com y en soporte papel formato DIN A-4, encuadernado espiral en la  Secretaria de Doctorado de la Facultad de Bellas Artes.
Previamente el Doctorando/a entregará a su Director/a y Tutor/a una copia en soporte electrónico del mismo para poder realizar las observaciones oportunas y si así corresponde informar favorablemente del mismo.
Dichos documentos restan depositados en el Programa y no se devuelven.
Si se considerará oportuno, se podrá acompañar de documentación complementaria.
Resolució sol·licituds d’acceptació Pla de Recerca
----
Resolución de solicitudes del Plan de Investigación
Data màxima 15 de juliol de 2017
----
Fecha máxima 15 de julio de 2017
Informe justificat adreçat al doctorand en suport electrònic
----
Informe justificado dirigido al doctornado/a en soporte electrónico
Presentació esmenes al Pla De Recerca
----
Presentación de enmiendas al Plan de Investigación
Data màxima 15 de setembre de 2017
----
Fecha máxima 15 de setiembre de 2017
Presentació de Nou Pla de Recerca segons model previst.
----
Presentación de Nuevo Plan de Investigación según modelo previsto.
ALTRES
----
OTROS


Sessió informativa als directors i tutors vinculats al Programa
----
Sesión informativa a directores y tutores vinculados al Programa
Termini màxim: 15 de març de 2017
----
Fecha máxima 15 de marzo de 2017
Normatives i funcionament del programa: calendari i informes
----
Normativas y funcionamiento del programa: calendario e informes.
Publicació, difusió i comunicació a l’EDUB de terminis i constitució de Comissions
----
Publicación, difusión y comunicación al EDUB sobre fechas y constitución de las Comisiones
Data màxima 24 d'abril de 20177
Data límit perquè les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat facin públic i comuniquin a l’EDUB:
Termini de presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i la documentació que s’ha d’adjuntar.
Termini de presentació i documentació que s’ha d’adjuntar per al seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
En el cas que s’hagin constituït Comissions de Seguiment, el nombre de comissions constituïdes, la relació de membres de cadascuna i el calendari de reunions previstes.
Calendari de reunions de la Comissió Acadèmica per: la  valoració i resolució de les sol·licituds d'acceptacions dels plans de recerca presentats
la valoració  i avaluació anual dels plans de recerca.
----
Fecha máxima para que las Comisiones Académicas de los Programas hagan público y comuniquen al EDUB:
Fecha presentación solicitudes de aceptación del Plan de Investigación y la documentación que se ha de adjuntar.
Fecha presentación y documentación a adjuntar al Seguimiento y Evaluación Anual del Plan de Investigación.
En el caso de que se hayan constituido comisiones de seguimiento, el número de las comisiones, la relación de sus miembros y el calendario previsto.
Calendario de reuniones de la Comisión Académica para: valoración y resolución solicitudes de admisión de los Planes de Investigación presentados, la valoración y evaluación anual de los Planes de Investigación.
Dipòsit de la tesi doctoral
----
Depósito de la tesis doctoral
Data màxima dia 31 de setembre de 2017
----
Fecha máxima 31 de setiembre de 2017
Data màxima de presentació per a aquells alumnes que hagin accedit al Programa amb anterioritat al curs 2011-2012