DOCUMENT ADMISSIÓ PROGRAMA DOCTORAT

(copiar el següent text i enganxar en format word)
(copiar i pegar el texto adjunto en formato word)

DOCUMENT ADMISSIÓ PROGRAMA DE DOCTORAT CURS 2017-2018


Sol·licitant/Solicitante:

Adreça/Dirección:

DNI:

e-mail:

Tel.:

Web personal:

Data i signatura del/la sol·licitant:
Fecha i firma del/la solicitante:

Barcelona, ................de....................de 2017
Registre entrada:
1-TÍTOL PREVI D'ACCÉS (MÀSTER o DOCTORAT) no documents originals
TÍTULO PREVIO DE ACCESO (MÁSTER o DOCTORADO) no documentos originales
Títol/Título:

Universitat/Universidad:

Nº crèdits ects / Nº créditos ects:

Període de realització / Periodo de realización:

Web del màster o doctorat / Web máster o doctorado

Repetir en cas d’haver cursat més d’un màster o doctorat

2-EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O LLICENCIATURA no documents originals EXPEDIENTE ACADÉMICO DE GRADO O LICENCIATURA no documentos originales
Nota mitjana / Nota media:

Títol/Título:

Universitat/Universidad:

Nº crèdits ects / Nº créditos ects:

Període de realització/Periodo de realización:

Repetir en cas d’haver cursat més d’un màster

3-EXPEDIENT ACADÈMIC DE MÀSTER o CURSOS DOCTORAT no documents originals
EXPEDIENTE ACADÉMICO DE MÁSTER O CURSOS DOCTORADO no documentos originales
Nota mitjana / Nota media:

Repetir en cas d’haver cursat més d’un màster o curs de doctorat
Repetir en caso de haber cursado más de un máster o curso de doctorado

4-CARTA D'INTENCIONS, PROPOSTA D'INVESTIGACIÓ I / O CARTES DE RECOMANACIÓ no documents originals
CARTA DE INTENCIONES, PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN Y / O CARTAS DE RECOMENDACIÓN no documentos originales
Carta d'intencions / carta de intenciones

Proposta d'investigació / propuesta de investigación

Cartes de recomanació / cartas de recomendación

Les cartes de recomanació es poden adjuntar al final de la sol·licitud
Las cartas de recomendación pueden adjuntarse al final de la solicitud

5-OBRA DE CREACIÓ PRÒPIA no documents originals
OBRA DE CREACIÓN PROPIA no documentos originales
Obra de creació pròpia, obra artística singular, exposicions i obra pública / Obra de creación propia, obra artística singular, exposiciones y obra pública:

Si és procedent cal aportar documentació gràfica. Es pot acompanyar en document a part, imprès, en format DIN A-4 i enquadernat amb espiral, degudament referenciat amb el nom del/la candidat/a.
Si es oportuno se recomienda aportar documentación gráfica. Puede acompañarse en documento adjunto, impreso, en formato DIN A-4 y encuadernado con espiral, debidamente referenciado con el nombre de la persona solicitante.

6-CURRÍCULUM VITAE
a- Experiència investigadora / Experiencia investigadora

b- Experiència laboral/Experiencia laboral

c- Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats / Publicaciones previas, asistencia a congresos u otras actividades

d- Beques/Becas competitivas


7-EXISTÈNCIA D'UNA BECA DE DOCTORAT PRÈVIA no documents originals
EXISTENCIA DE UNA BECA DE DOCTORADO PREVIA no documentos originales


8-ALTRES MÈRITS ACADÈMICS
OTROS MÉRITOS ACADÉMICOS


9-DOCUMENTACIÓ ANNEXA
DOCUMENTACIÓN ANEXA


(*) 
(*)  Es pot fer la proposta d’un director per ser assignat a la seva recerca.
Puede realizarse una propuesta de director para ser asignado a su investigación.